General conditions

Gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Amsterdam op 24 maart 2010

1. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Rein Kronenberg (“opdrachtnemer”).

2. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

3. Een aanspraak vervalt in ieder geval, indien opdrachtnemer niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van die aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

4. Opdrachtnemer is bevoegd om bij de uitvoering van zijn werkzaamheden derden in te schakelen. Opdrachtnemer zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden. Opdrachtnemer is door opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.

5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met of voortvloeien uit de opdracht van opdrachtgever, of de werkzaamheden die voor opdrachtgever zijn verricht.

6. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium van opdrachtnemer worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het voor de opdracht overeengekomen uurtarief.

7. Door opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte onkosten zullen gescheiden in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten zal een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht.

8. Alle bedragen zijn exclusief BTW. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke aan tijdige betaling van de declaratie is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

9. Onverminderd hetgeen in artikel 1 is bepaald, gelden alle bedingen in deze algemene voorwaarden niet alleen ten behoeve van opdrachtnemer, maar ook ten behoeve van alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten.

10. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is exclusief onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, onverlet de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie.