Identification and unusual transactions

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (“Wfft“) is Kronenberglegal gehouden cliënten en hun uiteindelijke begunstigden vooraf te identificeren aan de hand van geldige identificatiedocumenten. Kronenberglegal zal altijd verzoeken om afschriften van de relevante identificatiedocumenten.

Voorts is Kronenberglegal op grond van de Wfft verplicht (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland. In de meeste gevallen is het Kronenberglegal niet toegestaan cliënten over een melding te informeren.

Voor meer informatie: Financial Intelligence Unit Nederland